Dyżur październik 2015

Moja mama jest osobą 75-letnią, ojciec nie żyje. Mam dwie siostry zamężne i jednego brata – kawalera. Brat to osoba niepełnosprawna od urodzenia, a do tego ubezwłasnowolniona, która nie jest w stanie samodzielnie egzystować. Opiekunem prawnym ustalonym przez sąd jest obecnie moja mama. Z uwagi na wiek mamy zastanawiam się, jak zabezpieczyć opiekę na bratem w razie jej śmierci. Kto może zostać jego opiekunem? Jak zmienić opiekuna prawnego? Czy brat nadal może mieszkać w tym samym mieszkaniu?

– Przede wszystkim istotne jest tu, z jakim ubezwłasnowolnieniem mamy do czynienia. Występuje bowiem ubezwłasnowolnienie częściowe i ubezwłasnowolnienie całkowite. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo sąd opiekuńczy ustanawia kuratora. Kurator posiada mniejsze uprawnienia od opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, ma tylko pomagać w prowadzeniu spraw częściowo ubezwłasnowolnionego. W przypadku ubezwłasnowolnienia całkowitego opieka dotychczas sprawowana przez matkę może nadal trwać, dopóki Pani matka będzie w stanie ją sprawować. Wówczas może Pani złożyć do sądu opiekuńczego wniosek o ustanowienie opieki i np. ustanowienie Pani opiekunem dla brata. Gdyby miała nastąpić już teraz zmiana w opiece, to należałoby pisać do sądu opiekuńczego (Bezirksgericht in Pflegschaftssachen – Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Opiekuńczy) wniosek o zmianę opiekuna dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Wniosek taki jest zwolniony z opłat.
Jeśli chodzi o to, kto może być opiekunem, to osoba taka powinna być ustanowiona spośród krewnych lub innych osób bliskich pozostającego pod opieką albo jego rodziców. Jeśli chodzi o dalsze zamieszkiwanie w mieszkaniu osoby ubezwłasnowolnionej, to ustalenie tej kwestii zależy od decyzji właściciela takiego mieszkania. Każdy następca prawny zamieszkujący w miejsce poprzedniego powinien mieć zgodę na dalsze zamieszkiwanie od właściciela.
Jeśli Państwo nie wykupiliście takiego mieszkania na własność i jesteście wyłącznie najemcami mieszkania, to właściciel może rozwiązać najem i żądać opuszczenia lokalu (szczególnie w razie powstania zaległości czynszowych). W razie nieopuszczenia mieszkania może przeprowadzić eksmisję. Samo zameldowanie nie ma już obecnie większego znaczenia. Potwierdza ono jedynie fakt zamieszkiwania danej osoby w lokalu. Nie daje ono żadnych uprawnień do zamieszkiwania.


Odwiedziłem niedawno klub nocny, gdzie pewne panie zaproponowały mi prywatny taniec. Stawiałem im też drinki. Musiały zauważyć, że byłem mocno wstawiony, i to wykorzystały. Po powrocie do domu stwierdziłem, że zostałem oszukany. Zamiast 500 wydałem 5000 euro. Czy jest jakiś sposób, żeby odzyskać te pieniądze?
– Zachowanie tych pań może spełniać warunki przestępstwa przewidzianego przez Kodeks Karny, a mianowicie oszustwa (paragraf 146 Kodeksu Karnego). Głównym motywem działania sprawcy tego rodzaju przestępstwa jest uzyskanie korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie innej osoby w błąd albo wyzyskanie błędu lub niezdolności tej osoby do należytego pojmowania czynności. W Pana przypadku można jedynie mówić o wyzyskaniu niezdolności do należytego pojmowania czynu. Mówimy tutaj o wykorzystaniu sytuacji, gdy ofiara z jakichkolwiek względów nie ma należytego rozeznania co do sytuacji oraz decyzji, jakie podejmuje. Niezdolność ta może wynikać też z nadużycia alkoholu lub środków odurzających. Fakt, że znajdował się Pan w stanie nietrzeźwości, stanowi taką niezdolność. Problem może stanowić tylko udowodnienie tego stanowiska. W tym celu warto od razu zabezpieczyć ewentualne dowody: świadków, rachunki itp.
Proszę zauważyć, że do odpowiedzialności karnej nie może być pociągnięty właściciel lokalu, ponieważ nie on wykorzystywał fakt, że znajdował się Pan w stanie nietrzeźwym, lecz kobieta, która świadczyła Panu usługi. Konieczne zatem jest więc podanie, które panie konkretnie Pana obsługiwały i które panie wykorzystały stan Pana nietrzeźwości. Zawsze może Pan wnosić o dopuszczenie i przedłożenie dowodu z nagrania kamery mieszczącej się w środku lokalu. Należy jednak spodziewać się, iż postępowanie z uwagi na brak dowodów może zostać umorzone.
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa może Pan złożyć ustnie lub pisemnie na policji (tzw. Anzeige) lub pisemnie w prokuraturze (tzw. Sachverhaltsdarstellung). Właściwymi będą policja i prokuratura dla miejsca siedziby tego klubu nocnego. Jednocześnie ma Pan możliwość zameldowania swoich roszczeń cywilno-prawnych w ewentualnym postępowaniu karnym (tzw. Privatbeteiligtenanschluss), przez co może Pan się domagać zwrotu wyłudzonej od Pana kwoty.

Aleksandra T. Fux

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…