Polacy wybierają Europę

fot. © stockWERK

Ambasada RP w Wiedniu informuje Rodaków przebywających na terenie Austrii, że w niedzielę 25 maja 2014 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego.

 

 

 

 

 

Ambasada jako urząd administracji państwowej nie może i nie będzie uczestniczyć w kampanii wyborczej zarówno w skali ogólnej jak i w odniesieniu do poszczególnych kandydatów. Ambasada będzie natomiast promować zasadę „go&vote – idź&głosuj".

Zachęcamy wszystkich uprawnionych Rodaków do aktywnego włączenia się i pełnego skorzystania ze swojego prawa wyborczego.

Głosować można wyłącznie w jednym kraju (w Austrii lub Polsce) na kandydatów polskich lub austriackich!!

Głosowanie na kandydatów austriackich
Zasada powszechności prawa wyborczego gwarantuje każdemu obywatelowi UE, który spełnia wymagane warunki, wzięcie udziału w głosowaniu. Urzeczywistnieniem tej zasady jest również możliwość głosowania przez obywateli znajdujących się poza granicami RP.

Obywatele polscy przebywający w Austrii posiadają prawo do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego na takich samych zasadach jak obywatele tego państwa. Warunkiem jest posiadanie stałego miejsca zamieszkania w Austrii.

Osoba, która po raz pierwszy bierze udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Austrii i będzie głosować na austriackich kandydatów, musi złożyć wniosek o wpisanie do europejskiej ewidencji wyborców. Swoim podpisem składa formalne oświadczenie, że pragnie wybierać austriackiego kandydata. Wpisy zachowują ważność przez okres pobytu osoby w Austrii. Wspomniany wyżej wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub w przypadku osób zamieszkałych w Wiedniu w wydziale 62 właściwego magistratu (MA 62). Termin złożenia powyższego wniosku (wybory do PE 2014) upływa z dniem 11 marca br.

Dalsze informacje na temat zasad głosowania można znaleźć na stronach internetowych: https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/32/Seite.320630.html  lub http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/eu_buergerinnen/start.aspx  

GŁOSOWANIE ZA GRANICĄ NA KANDYDATÓW POLSKICH

Obywatel polski, przebywający na stałe lub czasowo za granicą, o zamiarze głosowania na polskiego kandydata zawiadamia konsulat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania i wpisuje się do spisu wyborców. Wpisanie następuje na wniosek zainteresowanego złożony u konsula. W dniu wyborów należy zgłosić się w lokalu wyborczym z ważnym dokumentem tożsamości.

Głosować będzie można również korespondencyjnie. Informacje o możliwości oraz zasadach głosowania korespondencyjnego zostaną podane łącznie z obwieszczeniem o wyborach.

Obwody głosowania, wchodzą w skład okręgu wyborczego właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. Dlatego wyborca może oddać głos tylko na kandydatów startujących z tego właśnie okręgu.

O dalszych szczegółach oraz obowiązujących terminach Ambasada będzie informować w miarę decyzji podejmowanych przez Państwową Komisję Wyborczą.

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…