Regulamin Polskiego UTW w Austrii

Rok akademicki 2017/2018

Rok akademicki 2017/2018. Regulamin.
Postanowienia ogólne

Zadaniem Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (nazywany dalej w skrócie UTW) jest zapewnienie osobom, które okres aktywności zawodowej mają już za sobą, możliwości zdobywania wiedzy, zaspokajania zainteresowań oraz utrzymania aktywności społecznej. UTW funkcjonuje na podstawie Regulaminu.
Cele UTW:
- prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej z różnych dziedzin nauk, np. medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych, nauk technicznych
- aktywizacja osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego.
UTW realizuje swoje cele poprzez:
- organizację wykładów, seminariów i innych zajęć
- podejmowanie działań zmierzających do nawiązania i zacieśniania kontaktów osobistych między słuchaczami porzez np. organizowanie wycieczek turystycznych, spotkań towarzyskich, wspólne wyjścia do teatru, muzeum, prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji
- współpracę z krajowymi i zagranicznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz ich federacjami, ze szkołami wyższymi, placówkami naukowo - badawczymi, instytucjami rządowymi i pozarządowymi.
Wykłady i zajęcia w UTW
- Nauka w UTW odbywa się w rocznym zamkniętym cyklu i trwa dwa semestry
- Rok akademicki trwa od października do czerwca i składa się z dwóch przedzielonych przerwą międzysemestralną semestrów: zimowego - od października do stycznia i letniego - od lutego do czerwca.
- Wykłady i zajęcia odbywają się głównie w języku polskim w aulach i pomieszczeniach podanych wcześniej do wiadomości słuchaczy w programie zajęć lub w indywidualnych zawiadomieniach
- Zajęcia w UTW prowadzone są w oparciu o semestralne programy edukacyjne w następujących formach
a) wykłady audytoryjne (ogólne) stanowiące pakiet podstawowy: dwie godziny lekcyjne, jeden raz w miesiącu (dla wszystkich słuchaczy obowiązkowo)
b) zajęcia fakultatywne (specjalistyczne, nieobowiązkowe): w grupach zainteresowań tematycznych (tzw. sekcjach), które realizowane będą po zebraniu indywidualnych zgłoszeń i sformowaniu grup. Są to wykłady specjalistyczne, seminaria, ćwiczenia lub inne formy zajęć grupowych przewidziane w ramach działalności sekcji wg zainteresowań słuchaczy
c) spotkania integracyjne i towarzyskie (nieobowiązkowe)
- Słuchacze po uzgodnieniu z Radą Programową mają prawo organizowania innych form działalności w ramach realizowanego programu edukacyjnego
- Każdy słuchacz może studiować dowolną liczbę semestrów
- Warunkiem ukończenia roku akademickiego jest uczestnictwo w minimum 50% wykładów lub aktywny udział w przedsięwzięciach organizowanzch przez UTW
- Słuchacze nie zdają egzaminów, a potwierdzeniem ukończenia roku akademickiego jest dyplom
- Nieobecność na zajęciach trwająca dłużej niż 3 miesiące wymaga zgłoszenia do sekretariatu UTW
- Prowadzącymi zajęcia w ramach UTW mogą być osoby, które zapewniają przeprowadzenie tych zajęć na odpowiednim poziomie merytorycznym i dydaktycznym. Wykłady i zajęcia mogą również prowadzić sami słuchacze UTW
- Program i metody pracy UTW dostosowane są do potrzeb i zainteresowań słuchaczy.

Sekcje w UTW
- W ramach UTW przewidziana jest możliwość tworzenia sekcji wg zainteresowań słuchaczy (np. nauka języków, technika, sport, medycyna i profilaktyka zdrowia, historia itp.) z uwzględnieniem programu edukacyjnego oraz możliwości organizacyjnych UTW
- Warunkiem rozpoczęcia zajęć sekcji zainteresowań jest utworzenie odpowiedniej grupy osób
- Słuchacze UTW zorganizowani w ramach sekcji wybierają ze swego grona w konsultacji z Radą Programową Opiekuna Sekcji na okres semestralnej kadencji
- Opiekun Sekcji współpracuje z prowadzącym zajęcia i Radą Programową
- Do zadań Opiekuna Sekcji należy w szczególności nadzorowanie prac danej sekcji i sprawdzanie listy obecności na zajęciach
- Opiekun Sekcji ma obowiązek zgłaszania do Rady Programowej wniosków organizacyjnych i programowych, w szczególności wniosków dotyczących tematyki wykładów i zajęć dodatkowych, imprez itp.
- Rada programowa ma prawo odwołania Opiekuna Sekcji, np. z powodu niewywiązywania się z podjętych przez niego zadań.
Warunki uczestnictwa w UTW
- Słuchaczem UTW może zostać każda osoba w wieku dojrzałym (w szczególności emeryt lub rencista) bez względu na poziom wykształcenia, jeśli zadeklaruje chęć zdobywania wiedzy w UTW
- Przed rozpoczęciem roku akademickiego słuchacz wypełnia ankietę - deklarację UTW
- Ankieta - deklaracja UTW ważna jest na okres jednego roku akademickiego. Po tym okresie można złożyć deklarację dalszego kształcenia w następnym roku akademickim
- Po ukończeniu roku akademickiego słuchacz otrzymuje dyplom. Dyplom ma charakter symboliczny.
Przynależność do UTW ustaje na skutek:
- dobrowolnej rezygnacji z przynależności do UTW, zgłoszonej na piśmie Radzie Programowej
- Rada Programowa może skreślić słuchacza z listy uczestników UTW w przypadku:
a) rażącego nieprzestrzegania zasad uczestnictwa w UTW
b) nieprzestrzegania zasad kulturalnego współżycia społecznego lub zachowania godzącego w dobre imię UTW i jego członków
c) długotrwałej nieusprawiedliwionej absencji
Opłaty
- Za udział w wykładach w ramach pakietu podstawowego (wykłady obowiązkowe) słuchacze opłacają każdorazowo wstęp na wykład, w którym uczestniczą
- W przypadku ewentualnych kosztów dotyczących zajęć fakultatywnych w grupach zainteresowań (sekcjach) uczestnicy tych zajęć pokrywają ich koszty bezpośrednio opłacając, np. koszt wycieczki, wstęp do muzeum, opłaty przewodnika, prowadzącego zajęcia, wynajęcia sali, organizacji spotkania integracyjnego itp. Opłaty te i ich wysokość muszą być skonsultowane z Radą Programową
- W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach fakultatywnych UTW w trakcie semestru, za które ich uczestnik uiścił opłatę, nie zwraca się tej opłaty słuchaczowi. W uzasadnionych przypadkach, w razie odpowiednio wcześnie przekazanej informacji o stałej rezygnacji z zajęć fakultatywnych - na pisemny wniosek słuchacza może być zwrócona opłata za niewykorzystane zajęcia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Programowa
Prawa i obowiązki słuchaczy UTW
Prawa i obowiązki słuchacza UTW określają Regulamin oraz postanowienia Rady Programowej.
W szczególności słuchacz jest zobowiązany do:
- uczestnictwa w obowiązkowych wykładach w ramach programu UTW
- dbania o godność i dobre imię UTW, przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w społeczności uniwersyteckiej, przestrzegania Regulaminu i postanowień Rady Programowej
Słuchacz ma prawo do:
- uczestniczenia w zajęciach organizowanych w ramach UTW
- zgłaszania wniosków do sekretariatu Rady Programowej w sprawach doboru tematów wykładów oraz zajęć fakultatywnych
- W zajęciach, szczególnie wymagających aktywności fizycznej, słuchacz UTW, uwzględniając swój stan zdrowia i stopień sprawności fizycznej, bierze w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność - nie wysuwając roszczeń w stosunku do UTW, organizatora ani do osób z nim współpracujących - w przypadku kontuzji, urazów, powikłań zdrowotnych będących wynikiem udziału w zajęciach lub w razie zaistnienia zdarzeń losowych w trakcie trwania tych zajęć. Słuchacz UTW oświadcza, że jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym na terenie Austrii.
Rada Programowa UTW
- Rada Programowa składa się z kilku osób, w tym przewodniczącego
- Do zadań Rady Programowej należy w szczególności: określenie kierunku działania UTW, zapewnienie prowadzącej zajęcia obsady kadrowej o odpowiednich kwalifikacjach naukowych i dydaktycznych, zapewnienie warunków technicznych przeprowadzenia zajęć oraz rozpatrywanie postulatów zgłaszanych przez słuchaczy UTW
- Przewodniczącego Rady Programowej i jego zastępcę wybierają ze swego grona członkowie Rady
- Kadencja Rady Programowej trwa jeden rok akademicki.
Sekretariat UTW:
- przyjmuje korespondencję i udziela informacji w sprawach UTW
- przyjmuje zapisy do UTW
- wydaje druki i materiały informacyjne dla słuchaczy
- prowadzi rejestry członków i uczestników zajęć
- przechowuje dokumentację organizacyjną
- podaje do wiadomości słuchaczy ramowy harmonogram oraz plan zajęć
- W sprawach dotyczących UTW kontaktować się można z organizatorem Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Austrii, redakcją pisma Polonii austriackiej „Polonika”; mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub tel. 0043664100 82 98. Sekretariat UTW prowadzi organizator. Adres do korespondencji: Redaktion „Polonika”, Graben 12, Vienna Office Center, 1010 Wien.
Postanowienia końcowe
- Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Austrii nie posiada osobowości prawnej. Zasady funkcjonowania UTW reguluje niniejszy Regulamin
- Status słuchacza UTW nie jest uprawnieniem w rozumieniu ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym
- Słuchaczom UTW nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów prawa o szkolnictwie wyższym
- Zarówno przyjęcie do UTW, przydział do sekcji, jak też skreślenia z listy słuchaczy nie są decyzjami w rozumieniu prawa administracyjnego
- UTW jest zawiązane na czas nieokreślony
- UTW działa na terytorium Austrii, z siedzibą w Wiedniu
- UTW może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, pośrednio lub bezpośrednio realizujących cele regulaminowe UTW
- Niniejszy Regulamin obowiązuje na czas trwania roku akademickiego 2017/2018. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Rady Programowej UTW
- Rozwiązanie działalności UTW może nastąpić w przypadku trudności organizacyjnych uniemożliwiających realizację podstawowych celów UTW
- Rozwiązanie działalności UTW może nastąpić w drodze uchwały Rady Programowej UTW
- Zmian niniejszego Regulaminu dokonuje Rada Programowa UTW
- Aktualna wersja Regulaminu publikowana jest na stronie internetowej www.polonika.at 

 

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…