BETA-CAR
NATCAR

Wybory 2020

Głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w niedzielę, 28 czerwca 2020 r., godz. 7.00 - 21.00

 Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą osobiście albo korespondencyjnie. W utworzonych za granicą obwodach, w zależności od sytuacji epidemicznej oraz warunków organizacyjnych, technicznych lub prawnych na danym obszarze możliwe jest głosowanie osobiste albo osobiste i korespondencyjne albo wyłącznie korespondencyjne.

Na terenie okręgu konsularnego zostało utworzonych pięć obwodów głosowania w Wiedniu:

Obwód głosowania nr 1: Sala Parafialna przy Kościele pod wezwaniem Św. Łukasza, Anton-Steinböck-Gasse 6, 1110 Wien, z możliwością głosowania osobistego i korespondencyjnego;

Obwód głosowania nr 10: Ambasada RP w Wiedniu, Hietzinger Hauptstrasse 42C, 1130 Wien, z możliwością głosowania osobistego i korespondencyjnego;

Obwód głosowania nr 11: Ambasada RP w Wiedniu, Hietzinger Hauptstrasse 42C, 1130 Wien, z możliwością głosowania osobistego i korespondencyjnego;

Obwód głosowania nr 67: Sala Parafialna Emaus przy Kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża, Strohgasse 24, 1030 Wien z możliwością głosowania osobistego;

Obwód głosowania nr 115: Sala Parafialna przy Kościele pod wezwaniem Krwi Chrystusa, Galvanigasse 1-3, 1210 Wien z możliwością głosowania osobistego.

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
- nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Spis wyborców
Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. będą również ujęte w tym spisie wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wyborca, który zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania lub zamierza głosować korespondencyjnie może najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym konsula, u którego zgłosił zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Konsul dokona odpowiedniej zmiany w spisie lub skreśli wyborcę ze spisu wyborców, a w przypadku wyborcy, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego, odnotuje ten fakt w spisie wyborców.
Pozostali wyborcy mogą zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- Nazwisko
- Imię (imiona)
- Imię ojca
- Datę urodzenia
- Numer ewidencyjny PESEL
- Miejsce pobytu wyborcy za granicą
- Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
- Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu.  W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
- Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego)
- Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.


Zgłoszeń można dokonywać:

- poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl  
- telefonicznie, nr tel.: (00431) / (01) 870 15 - 656, -139, -138
- e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
- pisemnie, na adres: Botschaft der Republik Polen, Hietzinger Hauptstrasse 42 C, 1130 Wien
- ustnie: w siedzibie Konsulatu, Auhofstrasse 19 B, 1130 Wien
- faksem, nr faksu: (0043 1) / (01) – 870 15 415
Zgłoszenia można dokonać do dnia 25 czerwca 2020 r., do godziny 24:00.

Uwaga: Rejestrację w spisie wyborców lub zmianę sposobu głosowania można dokonać samodzielnie w systemie rejestracji wyborców: https://ewybory.msz.gov.pl

Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców.

Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w niedzielę 12 lipca 2020 r. w godz. 7.00-21.00.
Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów), również w zakresie sposobu głosowania (w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe. Aby wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie głosowania lub zagłosować w lokalu wyborczym, jeżeli w pierwszym terminie głos został oddany korespondencyjnie, należy zwrócić się do konsula o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 25 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 3. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 9 lipca 2020 r., do godz. 24:00., a w przypadku głosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00.

Zaświadczenia wydawane przez Konsula
Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca otrzymuje dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.
Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Urzędu Konsularnego w Wiedniu pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:
- e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
- pisemnie, na adres: Botschaft der Republik Polen, Hietzinger Hauptstrasse 42 C, 1130 Wien
- faksem, nr faksu: (0043 1) / (01) – 870 15 132

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. Wyborcy, który zgłosił się do głosowania korespondencyjnego zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.
Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.
Należy zwrócić uwagę by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.
Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl 

 

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…